< Tagasi lehele Uudised

Ümarlaud edastas riigisekretärile ettepanekud kaasamise paremaks korraldamiseks

04.12.2012

Eesti avatud valitsemise tegevuskava üheks eesmärgiks on avatud ja kodanikke kaasava otsustusprotsessi soodustamine. Selleks on tegevuskavva lülitatud  konkreetsed  ülesanded, mille täitmise eest vastutab  Riigikantselei.  Ümarlaua 27. veebruaril toimunud koosolekul  arutati kaasamise olukorda koos Riigikantselei  nõuniku Juhani Lemmikuga. Ühiselt leiti, et  Riigikantselei rolli  ministeeriumide  kaasamisprotsesside koordineerimisel tuleb tugevdada.

Ümarlauad edastas riigisekretärile järgnevad ettepanekud.

•             Regulaarselt jälgida, kuivõrd kaasamine toimub vastavalt kaasamise heale tavale.   Soovitame selleks koostada kontrollküsimustikud, mille eelnõu esitaja peab täitma eelnõu sisestamisel eelnõude infosüsteemi erinevates menetlusettappides.

•             Koostada  ministeeriumide  tööplaanide ühtne formaat, mis tagab kõigi valitsuse tasandil ettevalmistamisel olevate eelnõude menetlusprotsessi jälgimise.  Tööplaanid peavad vastama tegelikule olukorrale ja nende kaudu peab avalikkusel tekkima võimalus olla kursis ministeeriumides toimuva poliitikakujunduse ja õigusloomega.

•             Täita õigusliku sisuga avaliku konsultatsiooni mõiste. Vastavalt kaasamise heale tavale tuleb avalik konsultatsioon igal juhul läbi viia kahes menetlusetapis: siis, kui eelnõu väljatöötamiseks alles taotletakse mandaati, ning siis, kui eelnõu on juba välja töötatud.

•             Seostada eelnõude menetlusprotess  üheselt teabe avaldamisega eelnõude infosüsteemis ja osalusveebis töötades selleks välja vajalikud regulatsioonid.

•            Juhendada ministeeriume eelnõude menetlusprotsessi ühetaoliseks korraldamiseks ja avalike konsultatsioonide tulemuslikuks  läbiviimiseks.  Määratleda kaasamiskoordinaatorite ülesanded ja koordineerida nende võrgustiku tegevust.

•             Jälgida  ja nõustada EL struktuurivahendite programmiperioodi 2014 – 2020 kavade ettevalmistamisel toimuvat kaasamist.  Teha või tellida selle tulemuslikkuse hinnang.

•             Hõlmata kaasamise kvaliteet  valitsuse otsuste kvaliteedi  ning hea õigusloome hindamise kriteeriumide hulka.

•             Teavitada avalikkust  süstemaatiliselt ja aktiivselt poliitikakujunduses ja õigusloomes osalemise võimalustest seostades seda avatud valitsemisega.

Ümarlaud usub, et  esitatud ettepanekute arvestamine võimaldab kaasavat riigivalitsemist edasi arendada vastavalt avatud valitsemise tegevuskavas püstitatud eesmärkidele.

Liia Hänni
AVP ümarlaua koordinaator