< Tagasi lehele Uudised

Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua ettepanekud Riigikogu avatuse suurendamiseks

15.04.2015

Austatud Riigikogu juhatus.

Õnnitleme teid Riigikogult saadud volituste puhul korraldada vast valitud rahvaesinduse tööd. Seda keerulist ja austust väärivat rolli täitma asudes on teil ilmne vajadus leida vastused Riigikogu ja selle komisjonide töö avatuse küsimuses, mis tõstatus teravalt eelmise koosseisu lõpukuudel.

Avatud valitsemise partnerluse ümarlaud väljendas 23. jaanuaril 2015 Riigikogule saadetud kirjas valmisolekut koondada vabaühenduste ettepanekud, et aidata leida avalikkusele ja Riigikogule kui põhiseaduslikule institutsioonile sobivat avatuse ja koostöö mudelit. Käesolevaga edastame teile ettepanekud, mis väljendavad AVP ümarlauda koondunud vabaühenduste seisukohti.

Meie ettepanekud on järgmised:

1. Salvestada kõikide komisjonide istungid, piirates avalikkuse ligipääsu vaid avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 sätestatud alustel ja vastavatele osadele salvestistest. Säilitada kõik salvestised ajaloo jaoks. Võtta eesmärgiks luua tulevikus võimalused salvestiste avaldamiseks veebis.

2. Täiendada Riigikogu kodukorra ja töökorra seaduse §-i 39 selliselt, et komisjoni istungi protokollist oleks lisaks senisele võimalik näha ka arutluskäiku. Seda mitte tingimata täpsete tsitaatidena, ent siiski viisil, mis võimaldaks näha, milliste ning kelle esitatud argumentide najal otsuseni jõuti. Samuti, kes ja kuidas hääletas, kui hääletamine pole salajane. Nõnda oleks avalikkusel parem ülevaade erinevate huvide esindatusest ja otsuste tagamaadest.

3. Riigikogu töö läbipaistvuse ja avatuse suurendamiseks töötada välja valitsusväliste partnerite kaasamise hea tava ja lobireeglid. Asjassepuutuvate osapoolte kaasamine Riigikogu komisjonide aruteludesse peab olema norm, vältimaks olukordi, kus huvigrupid saavad eelnõust teada või sellesse sisendit pakkuda liiga hilises faasis. Eelnõude väljatöötamisse kaasatud osapooled peavad olema avalikustatud nagu ka nende esitatud ettepanekud.

4. Avalikustada juurdepääs Riigikogu liikmete huvide deklaratsioonidele Riigikogu veebilehel, mis lihtsustab nende leitavust ja juurdepääsu teabele. Praegune deklaratsioonide avaldamise korraldus Maksu- ja Tolliameti infosüsteemi kaudu koos nõudega info nägemiseks sisse logida piirab põhjendamatult avalikkuse juurdepääsu Riigikogu liikmeid puudutavale olulisele informatsioonile.

Soovitame Riigikogu juhatusel kehtestada korra, mis koondab ülevaatlikult Riigikogu tegevust puudutava teabe avalikustamise reeglid. Sellest oleks suur abi põhiseaduses sätestatud avalikule teabele juurdepääsu õiguse tagamisel.

Edu soovides ja edasiseks koostööks valmisolekut kinnitades,

Avatud valitsemise partnerluse ümarlaud

Avatud Eesti Fond, Eesti Interneti Kogukond, Vabaühenduste liit EMSL, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, e-Riigi Akadeemia, Korruptsioonivaba Eesti, Open Data Estonia, Domus Dorpatensis, Digitaalõiguste Instituut, Eesti Koostöö Kogu, Eesti Ajakirjanike Liit

Rohkem infot:

Liia Hänni
AVP ümarlaua Riigikogu avatuse töörühma juht
+372 641 1313
liia.hanni@ega.ee

Andrei Liimets
AVP ümarlaua koordinaator
+372 5666 5142
andrei@oef.org.ee