Eesti Avatud Valitsemise Partnerluse (AVP) võrgustiku statuut

Tunnustades avatud ühiskonna põhiväärtusi ja valitsuse olulist rolli nende saavutamisel,

arvestades Eesti Vabariigi Valitsuse valmisolekut ühineda rahvusvahelise Avatud Valitsemise Partnerluse initsiatiiviga, mis seab eesmärgiks läbipaistva ja kodanikke kaasava valitsemise arendamise tänapäevast tehnoloogiat kasutades,

soovides toetada AVP eesmärkide saavutamist nii Eestis kui rahvusvaheliselt,

asutavad alljärgnevad vabaühendused ja valdkonna eksperdid Eesti AVP võrgustiku.

Eesti AVP võrgustiku (edaspidi – Võrgustik) eesmärk on olla Vabariigi Valitsusele aktiivseks parneriks avatud valitsemise tegevuskava väljatöötamisel, selle uuendamisel ja elluviimisel;

Võrgustik teeb koostööd Eesti vabaühendustega ja rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide AVP eesmärke toetavate võrgustikuga;

Võrgustikku kuuluvad vabaühendused nimetavad enda hulgast võrgustiku tegevust koordineeriva ühenduse määrates selle volituste kestuse;

Võrgustiku koordinaatori ülesandeks on olla kontaktpunktiks võrgustiku liikmete ja valitsuse AVP tegevuskava täitmise eest vastutava  valitsusasutuse vahel ning  rahvusvahelise AVP  võrgustiku vahel, mis  ei välista iga võrgustiku liikme otse suhtlemist AVP raames nii valitsuse kui ka rahvusvahelise võrgustikuga;

Võrgustiku koordinaator vastutab võrgustiku liikmete operatiivse informeerimise eest nii Eesti-siseste kui ka rahvusvaheliste AVP tegevuste ja arengute kohta ning võrgustiku töö koordineerimie eest;

Võrgustiku tugiorganisatsiooniks on Avatud Eesti Fond;

Võrgustik on avatud kõigile vabaühendustele ja üksikisikutele, kes tunnistavad Võrgustiku eesmärke ja töö põhimõtteid ning on valmis AVP eesmärkide saavutamist oma aktiivse tegevusega toetama.

Jaanuar, 2012. a.