Mis on avatud valitsemise partnerlus?

Avatud valitsemise partnerlus (Open Government Partnership)on uus rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, silmas pidades tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Sellele panid aluse 8 riiki ja 8 valitsusvälist organisatsiooni 2011. aasta septembris ÜRO Peaassamblee ajal, kui kiideti heaks avatud valitsemise deklaratsioon ning asutajariigid esitasid oma lähiaastate tegevuskavad deklaratsioonis väljendatud põhimõtete elluviimiseks.

Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. Nende iseenesest mõistetavate põhimõtete elluviimine pole aga sugugi lihtne ja nõuab teadlikku pingutust nii kodanikkonnalt kui valitsuselt. Avatud valitsemise partnerlus (AVP) annab selleks täiendava hoova – riigid, mis liituvad AVP-ga, võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja nende elluviimiseks töötada välja konkreetse tegevuskava koostöös kodanikuühiskonnaga. Tegevuskava ei tohi jääda ainult heaks kavatsuseks, selle elluviimise jälgimiseks on AVP raames ette nähtud nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline monitooring.

Rahvusvahelisel tasandil juhib AVP-d 18-liikmeline juhtkomitee, kuhu kuluvad 9 riigi ja 9 valitsuvälise organisatsiooni esindajad. Juhtkomitee tööd korraldab 3 liikmeline roteeruv juhatus, kuhu kuulub eesistujariigi esindaja, järgmise eesistujariigi esindaja ning valisusväliste organisatsioonide esindaja. Kord aastas toimub AVP aastakonverents, mis teeb kokkuvõtteid ja seab sihte edasiseks tegevuseks. Juhtkomiteed abistab palgaline sekretariaat.

AVP-ga saavad liituda riigid, mis täidavad teatud miinimumnõudeid avatud valitsemise põhimõtete järgimisel. Arvesse on võetud eelarve läbipaistvus, ligipääs avalikule teabele, korruptsioonivastased meetmed ja kodanike kaasamine otsustusprotsessidesse. Praegu on AVP kõlblikke riike maailmas 81, nendest on juba 58 riiki initsiatiiviga liitunud, teiste hulgas ka Eesti.

Web Proxy

Kuigi AVP on käivitatud rahvusvahelisel tasandil, sõltub selle edukus riikides toimuvast. Ainult siis, kui valitsusel on kindel tahe ja selge visioon edasiminekuks, võib loota edu. Kodanikuühiskonna ülesanne on sellele kaasa aidata.

Mis on Avatud Valitsemise Partnerlus?
Kuula intervjuud ümarlaua koordinaatori Liia Hänniga Kuku raadios, saates Avatud Eesti Fondi minutid, saatejuht Andri Maimets.  AEF_minutid_12.12.2012