Head näited

Tähelepanu!

Kutsume kohalikke omavalitsusi, vabaühendusi ja kõiki aktiivseid inimesi andma meile teada avaliku võimu ja kogukonna hea koostöö näidetest Eesti valdades ja linnades.

E-riigi Akadeemia koos EMSL-i ja Linnalaboriga on läbi viimas konkurssi, mille eesmärgiks on kaardistada hästi toimivaid ja uudseid lahendusi kohaliku võimu ja kogukonna koostööks. Säravaimad näited ja nende eestvedajad pälvivad avaliku tähelepanu ja tunnustuse novembrikuus toimuval kohalike omavalitsuste avatud valitsemise foorumil.

Näiteid võib esitada igaüks. Näite esitamiseks palume täita veebivorm

Heade praktikate ja säravate näidete kaardistamisel palume silmas pidada, et need vastaks ühele või korraga mitmele AVP KOV põhimõttele/lubadusele, milleks on:
1. Avaliku võimu tegevuse läbipaistvuse suurendamine, võimu tegevust puudutava teabe parem kättesaadavus (siia alla liigituvad head näited KOV-de veebisuhtlusest, volikogu info kasutajasõbralik esitamine jne. ).
2. Dialoogi arendamine elanikega neid puudutavate otsuste ettevalmistamisel võimalikult varases järgus (kaasav eelarve või muud osalusdemokraatia näited).
3. Kohaliku omaalgatuse ergutamine (originaalsed toetusmehhanismid, koostöömudelid jne).
4. Avalike teenuste osutamine koostöös kogukonnaga (uudsed kogukonnateenused, uudsed avalike teenuste delegeerimise valdkonnad jne.).
5. Noorte osaluse ja omaalgatuse ergutamine (noorte volikogude mõjukus, noorte kaasamine kogukonna ettevõtmistesse jne.).
6. Kohalike elanike internetikasutuse soodustamine (kuidas on arendatud kogukonnaliikmete oskusi infoühiskonnas toimetulekuks).
7. Tingimuste loomine korruptsiooni ennetamiseks (korruptsiooniriskide vältimine, avalikkuse kontrolli tõhustamine).

Põhimõtted ja lubadused on leitavad http://avatudvalitsemine.ee/avpkov-platvorm/

Konkurss ja foorum toimuvad projekti „Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes“ raames. Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Projektist lähemalt http://avatudvalitsemine.ee/avpkov/ . Küsimuste korral võtke ühendust projekti juhi Kristina Reinsaluga kristina.reinsalu@ega.ee.