Eesti AVP tegevuskava 2014 – 2016

Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2014-2016

SISUKORD

1. Sissejuhatus

2. Senised jõupingutused avatud valitsemise partnerluses Eestis

3. Tegevuskava koostamise protsess

4. Planeeritud tegevused: kolm prioriteeti ja kuus lubadust

I PRIORITEET: Kodanikke kaasavad ja avatud poliitikakujundamise protsessid

II PRIORITEET: Läbipaistev riigieelarve ja finantsjuhtimine

III PRIORITEET: Kodanikust lähtuv avalike teenuste kujundamine ja osutamine

5. Tegevuskava elluviimine

6. Avatud valitsemise partnerluse riikliku koordineerimise mehhanism

Tegevuskava  täistekst